CV TEENUSTE KASUTUSTINGIMUSED REGISTREERITUD TÖÖANDJATELE

1              ÜLDSÄTTED

1.1          Kasutustingimused moodustavad CV-Online’i ja Kliendi vahel õiguslikult siduva lepingu  seoses Teenuste kasutamise ja nendega seotud isikuandmete töötlemisega. Konto avamisega kinnitab Klient, et nõustub täielikult siin sätestatud tingimustega. Kui Klient Kasutustingimustega ei nõustu, ei ole tal õigust Teenuseid kasutada.

2              TERMINID

2.1          CV-Online – CV-Online Estonia OÜ (registrikood 10166144, registrijärgne asukoht Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, Eesti Vabariik).

2.2          Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes Teenuseid tellib.

2.3          Pooled – CV-Online ja Klient.

2.4          Veebisait – tööotsijate ja tööandjate vahendamisega seotud Teenuste osutamiseks loodud veebisait aadressil www.cv.ee, mida haldab CV-Online. Veebisaidil on tööpakkumised, tööotsimise kuulutused, CV-d ja muud tööhõivega seotud andmed.

2.5          Andmebaas – CV-Online’i andmebaas, mis asub Veebisaidil.

2.6          Isikuandmete kaitse üldmäärus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Kui siinsetes Kasutustingimustesei ole sõnaselgelt öeldud teisiti, on kõigil terminitel sama tähendus nagu isikuandmete kaitse üldmääruses.

2.7          Juurdepääsuandmed – Andmebaasile juurde pääsemiseks vajalikud kasutajanimi ja salasõna, mille CV-Online Kliendile edastab.

2.8          Kasutustingimused – CV-Online’i Andmebaasi kasutamise tingimused registreeritud tööandjatele.

2.9          Kuulutus – Kliendi tööpakkumiskuulutus, mis avaldatakse Andmebaasis.

2.10        Teenused – veebisaidil jaotise „Tööandja” alajaotises „Osta teenuseid” kirjeldatud tööandjale mõeldud teenused, sealhulgas Reklaamiteenus ja Andmebaasiteenus, mida CV-Online Kliendile osutab ja mille eest Klient tasub CV-Online’ile samas alajaotises toodud tasumäärade kohaselt.

2.11        Reklaamiteenus – Teenus, mida CV-Online Kliendile osutab ja mis võimaldab Kliendil avaldada Kuulutusi vabade töökohtade kohta, kasutades platvormina Veebisaiti. Tööotsijate avaldused edastatakse Kliendile, st need kas i) laekuvad CV-Online’ile, CV-Online salvestab need ja saadab Kliendile edasi või ii) saadetakse otse Kliendile. Reklaamiteenus võib olla osa muudest CV-Online’i osutatavatest teenustest.

2.12        Andmebaasiteenus – Teenus, mida CV-Online Kliendile osutab ja mille raames saab Klient juurdepääsu Andmebaasile, mis sisaldab kõigi aktiivsete tööotsijate CV-sid (CV-Online määratleb tööotsija seisundit ettevõttesiseste põhimõtete ja asjaomase tööotsijaga sõlmitud õigussuhte alusel). Andmebaasiteenus võib olla osa muudest CV-Online’i osutatavatest teenustest.

3              KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES TEENUSTEGA

3.1          Kui Klient on tellitud teenuste eest tasunud või kui CV-Online on otsustanud osutada Kliendile Teenuseid krediidi põhimõttel, saadab CV-Online talle e-kirjaga Andmebaasile juurdepääsemisega seotud andmed ja Juurdepääsuandmed ning tagab talle seega võimaluse kasutada Teenuseid kirjelduses märgitud perioodi jooksul.

3.2          Kliendil on õigus Juurdepääsuandmeid avalikustada üksnes volitatud kontaktisikutele tellitud Teenuste kasutamise eesmärgil, näiteks oma töötajatele, kelle kaudu Klient Teenuseid kasutab.

3.3          Klient vastutab selle eest, et tema Juurdepääsuandmetele ei saa ligi ükski kolmas isik. Kui Kliendil on alust kahtlustada, et Juurdepääsuandmed on saanud teatavaks kolmandatele isikutele, peab ta CV-Online’i sellest viivitamata e-posti teel teavitama. Sellisel juhul tühistab CV-Online Kliendi Juurdepääsuandmed ja annab talle uued Juurdepääsuandmed. Need andmed saadetakse Kliendile kirjalikult e-posti aadressil, mille Klient andis registreerimisel, või edastatakse muul Kliendiga e-posti teel kokkulepitud viisil.

3.4          Kui Kliendi kontaktisik muutub, peab Klient sellest CV-Online’i kolme tööpäeva jooksul e-posti teel teavitama ning märkima sealjuures kuupäeva, millest alates ei ole senisel kontaktisikul volitust Kliendi nimel Andmebaasiteenust kasutada, uue kontaktisiku nime, kuupäeva, millest alates antakse uuele kontaktisikule volitus Kliendi nimel Andmebaasiteenust kasutada, ning  e-posti aadressi ja telefoninumbri. Pärast Kliendilt vastavasisulise teate saamist sulgeb CV-Online Kliendi nimetatud päeval senised Juurdepääsuandmed ja edastab Kliendi uue kontaktisiku e-posti aadressile uued Juurdepääsuandmed.

3.5          Klient kasutab Andmebaasiteenuse kaudu saadud teavet üksnes enda tarbeks töötajate leidmise eesmärgil ega tohi seda osaliselt ega täielikult CV-Online’i kirjaliku loata kolmandatele isikutele edastada. Erandkorras on personaliotsingufirmadel lubatud töövahendusteenuse pakkumise eesmärgil edastada teavet oma lepingulistele klientidele. Personaliotsingufirmad peavad tagama, et nende Kliendid kasutavad tööotsijate andmeid ainult Kasutustingimustes toodud eesmärkidel ja ulatuses, ning on kohustatud tööotsijate isikuandmete kaitseks rakendama samaväärseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, nagu on Kasutustingimustes ette nähtud.

3.6          Klient ei tohi Andmebaasi ja/või Veebisaiti täielikult või osaliselt kopeerida või kahjustada ega selle tööd häirida, sealhulgas mistahes arvutiprogrammide (rakenduste, skriptide, käsurealiidese kaudu tehtavate päringute vms) abil.

3.7          Reklaamiteenuse kasutamisel võib Klient ühe Kuulutusega avaldada vaid ühe tööpakkumise. Kuulutus peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele ning sisaldama täpset ja usaldusväärset teavet, mis vastab ühiskonnas omaks võetud eetika- ja moraalinormidele. Klient vastutab Kuulutuse sisu eest.

3.8          Kuulutus tohib sisaldada ainult Kliendi kontaktandmeid. Kolmandate isikute kontaktandmete kuulutusse lisamine on lubatud ainult eelneval e-posti teel või kirjalikult sõlmitud kokkuleppel CV-Online’iga.

3.9          Kuulutus võib reeglina sisaldada tööandja e-posti aadressi. CV-Online’il on õigus keelduda  Kliendi e-posti aadressi avaldamisest või keelata juba avaldatud e-posti aadressi avaldamine ning nõuda kandideerimist ainult CV-Online’i süsteemi kaudu.

3.10        Klient volitab CV-Online’i kontrollima Kuulutuste ja neis sisalduva info avaldamist teabekanalites, mis ei ole Kliendi kontrolli all. Selles punktis märgitud CV-Online’i volitused ei piira Kliendi õigusi, st Klient võib iseseisvalt või esindajate kaudu avaldada Kuulutusi ja neis sisalduvat infot ka teistes teabekanalites. Kuulutuste ja neis sisalduva teabe ebaseadusliku kopeerimise, avaldamise või muul moel volitamata isikutele kättesaadavaks muutmise korral sellistes teabekanalites, mida ei halda CV-Online ega tema äripartnerid, volitab Klient CV-Online’i võtma kõiki seaduslikke meetmeid Andmebaasis sisalduva teabe ebaseadusliku kasutamise ja avaldamise lõpetamiseks.

3.11        Kliendil on õigus tellida igal ajal lisateenuseid, sealhulgas pikendada Andmebaasile juurdepääsemise perioodi ja/või suurendada Kuulutuste arvu.

4              CV-ONLINE’I ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1          CV-Online kohustub tagama Kliendi valitud Teenuste osutamise nende Teenuste kirjelduses toodud tingimuste kohaselt pärast tasu laekumist Kliendilt.

4.2          Teenuste kasutamiseks saadab CV-Online Kliendile Andmebaasis registreeritud e-posti aadressil teate Andmebaasile juurdepääsu aktiveerimisest, mille abil saab Klient endale Juurdepääsuandmed.

4.3          CV-Online tagab Andmebaasi katkematu töö ja sinna sisestatud teabe kättesaadavuse internetis ööpäev läbi. Kui juurdepääs Andmebaasile on häiritud CV-Online’i (sealhulgas selle töötajate, töövõtjate ja/või alltöövõtjate) tegevuse või tegevusetuse tõttu, pikendab CV-Online Kliendi taotluse peale Teenuse kasutamise aega selle perioodi võrra, mille jooksul Teenuste kasutamine oli häiritud. Kui CV-Online teab ette, et Teenuste kasutamine võib olla häiritud, hoiatatakse sellest aegsasti Kliendi kontaktisikut.

4.4          CV-Online’il on õigus nõuda Kliendilt Andmebaasi sisestatud Kuulutuse maha võtmist, kui see sisaldab teavet, mis on vastuolus Kasutustingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Kui Klient ei tee Kuulutusse nõutud parandusi kahe tööpäeva jooksul, on CV-Online’il õigus Kuulutus Andmebaasist eemaldada. CV-Online ei vastuta sellise eemaldamisega Kliendile tekitatud kahju eest. Samuti on CV-Online’il õigus eemaldada Kuulutused, mis ei ole tööpakkumiskuulutused, ning tööpakkumiskuulutused, mis ei ole kooskõlas kohalduva õiguse ja moraalinormidega või on ilmselgelt seotud inimõiguste rikkumiseni viiva tegevusega (inimkaubandus, orjastamine jms).

4.5          CV-Online’il on õigus muuta Andmebaasi toimimiskorda ja menüü struktuuri Klienti ette teavitamata.

4.6          Kõik Andmebaasi õigused kuuluvad CV-Online’ile. Klient võib Andmebaasis sisalduvaid andmeid kasutada vaid Kliendi tellitud Teenuse kasutamise eesmärgil Teenuse kirjelduses näidatud ulatuses. Kliendil ei teki Andmebaasi kasutamisel mistahes viisil (mh Teenuse kasutamise eesmärgil) autoriõigusi Andmebaasi toimimiseks vajalikule tarkvarale.

4.7          CV-Online’il on õigus Kasutustingimusi muuta, teatades muudatustest ja tehes uued Kasutustingimused Veebisaidil kättesaadavaks vähemalt viis päeva enne muudatuste jõustumist.

5              ISIKUANDMETE KAITSE TEATIS

5.1          CV-Online töötleb Kliendile Teenuste osutamise eesmärgil järgmiste andmesubjektide isikuandmeid: Kliendi esindajad/töötajad, kelle isikuandmeid töödeldakse Teenuste saamiseks registreerimisel ja Teenuste osutamisel.

5.2          Klient on teadlik, et teda kui juriidilist isikut käsitatakse isikuandmete vastutava töötlejana oma töötajate, juhatuse liikmete ja teiste füüsiliste isikute suhtes, kes Klienti esindavad ja kelle kaudu Kliendil on õigus Teenust kasutada.

5.3          Seetõttu peab Klient esitama eelnimetatud isikutele kõik vajalikud teated ja/või saama neilt kõik vajalikud nõusolekud või tagama muude õiguslike aluste olemasolu, et CV-Online võiks nimetatud isikuandmeid Kliendile Teenuse osutamise eesmärgil töödelda.

5.4          Juhul kui hoolimata asjaolust, et Klient on nõuetekohaselt täitnud punktis 5.3 esitatud kohustused, käsitatakse CV-Online’i isikuandmete vastutava töötlejana Kliendi esindajate/töötajate suhtes, kelle isikuandmeid töödeldakse Teenuste saamiseks registreerimisel ja Teenuste osutamisel, teavitab CV-Online mõjutatud füüsilist isikut („Mõjutatud Isik“) tema isikuandmete töötlemisest selle isikuandmete kaitse teatisega („Isikuandmete kaitse teatis“). Klient kohustub tegema siin esitatud teabe Mõjutatud Isikule teatavaks.

5.5          CV-Online töötleb Mõjutatud Isiku isikuandmeid üksnes Kliendiga sõlmitud Kasutustingimuste lepingu ettevalmistamiseks, täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning Kliendile Teenuste osutamiseks. CV-Online võib Mõjutatud Isiku isikuandmeid töödelda ka i) õiguslike meetmete võtmiseks Mõjutatud Isiku või Kliendi vastu või enda kaitsmiseks Mõjutatud Isiku või Kliendi võetud õiguslike meetmete korral ning ii) Teenuste osutamiseks ja haldamiseks.

5.6          Kõik punktis 5.5 kirjeldatud eesmärkidel toimuvad andmetöötlustoimingud tehakse CV-Online’i ja Kliendi õigustatud huvi alusel. CV-Online’i ja Kliendi õigustatud huvi hõlmab Kasutustingimuste täitmise tagamist, kohaldatavast õigusest tulenevate õiguste teostamist ning Kliendi ja CV-Online’i vahel otsese ja selge suhtluse võimaldamist Mõjutatud Isiku vahendusel, võttes arvesse Mõjutatud Isiku positsiooni Kliendi organisatsioonis.

5.7          Mõjutatud Isiku andmetele võivad juurde pääseda CV-Online’i alamtöötlejad, keda Teenuse osutamisel kasutatakse.

5.8          Mõjutatud Isikutel ei ole kohustust oma isikuandmeid esitada, kuid nende esitamata jätmine mõjutab CV-Online’i suutlikkust sõlmida Kliendiga Kasutustingimuste leping, mis tähendab, et CV-Online ei saa Kliendile Teenuseid osutada, mis võib luua olukorra, kus Klient võtab Mõjutatud Isiku suhtes õiguslikke või muid meetmeid.

5.9          Kohaldatava õiguse kohaselt on Mõjutatud Isikul õigus nõuda, et CV-Online teostaks järgmisi Mõjutatud Isiku õigusi: õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele ning isikuandmete parandamist või kustutamist või Mõjutatud Isiku isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ja esitada kaebus asjaomasele järelevalveasutusele. Mõjutatud Isik peab arvesse võtma, et kohaldatav õigus võib sätestada piiranguid eelnimetatud õiguste teostamisele.

5.10        Kuna Mõjutatud Isiku isikuandmeid töödeldakse seoses Kasutustingimustega ning igasuguste nendega seoses tekkida võivate õiguslike nõuetega, töödeldakse Mõjutatud Isiku isikuandmeid kuni eelnimetatud dokumentide säilitamise lõpuni ja õiguslike nõuete aegumiseni kohaldatava õiguse kohaselt. Lepingut ja sellega seotud dokumente säilitatakse kuni kümme aastat, võttes arvesse võimalike õiguslike nõuete aegumist.

6              ISIKUANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEJA JA VASTUTAV TÖÖTLEJA NING ISIKUANDMETE KIRJELDUS

6.1          Olenevalt Kliendi kasutatavatest Teenustest määratletakse Kliendi ja CV-Online’i ülesanded andmete töötlemisel järgmiselt.

6.1.1      Reklaamiteenus: kui sobiv töötaja soovitakse leida Reklaamiteenuse vahendusel, on Klient vastutav töötleja ja CV-Online volitatud töötleja seoses nende tööotsijate isikuandmete töötlemisega, kes on kandideerinud Kliendi avaldatud vabadele töökohtadele.

6.1.2      Reklaamiteenuse osutamisel töötleb CV-Online volitatud töötlejana tööotsijate isikuandmeid üksnes selles ulatuses, mis on vajalik kandideerimistaotluste edastamiseks volitatud töötleja süsteemide kaudu vastutava töötleja valdusse.

6.1.3      Klient peab vastutava töötlejana tagama, et ta täidab asjaomase tööotsija suhtes kõiki vajalikke teavitus- ja muid nõudeid, mis tulenevad kohaldatavatest andmekaitsenormidest, sealhulgas nõuet tagada, et Kliendil oleksid tööotsija isikuandmete töötlemiseks olemas asjakohased õiguslikud alused. Klient peab arvesse võtma, et kui kandideerija on registreeritud ja sisse logitud tööotsija, võib CV-Online töödelda tema isikuandmeid, mis on Kliendile edastatud, muudel eesmärkidel, mis tulenevad CV-Online’i ja tööotsija vahel sõlmitud lepingust.

6.2          Reklaamiteenuse osutamiseks töötleb CV-Online tööotsijate isikuandmeid, mis ei kuulu isikuandmete erikategooriate hulka ja mis koosnevad isikuandmetest, mille tööotsija on CV-Online’ile kättesaadavaks teinud. Isikuandmete hulgas on e-posti aadress, täisnimi, telefoninumber ja muud isikuandmed, mille tööotsija on mõnele konkreetsele töökohale kandideerides oma CV-s esitanud. Neid isikuandmeid, mille vastutav töötleja on Klient, töötleb CV-Online nii Reklaamiteenuse osutamisel kui ka pärast seda, juhul kui seda nõuab kohaldatav õigus, tehes seda kohaldatavas õiguses sätestatud eesmärkidel ja ulatuses.

6.3          Andmebaasiteenus: kui sobiv töötaja soovitakse leida Andmebaasiteenuse vahendusel, on Klient CV-Online’i kõrval eraldiseisev vastutav töötleja seoses nende aktiivsete tööotsijate isikuandmete töötlemisega, kelle CV-d on Andmebaasis kuvatud.

6.4          Andmebaasiteenuse osutamisel töötleb CV-Online kõigi Veebisaidi vahendusel CV-Online’i kasutajaks registreeritud tööotsijate isikuandmeid. Nimetatud tööotsijate isikuandmete suhtes loetakse CV-Online vastutavaks töötlejaks (Kliendist sõltumatuna). Vastutava töötlejana töötleb CV-Online tööotsijate isikuandmeid eraldi lepingu alusel, mille CV-Online on tööotsijaga sõlminud.

6.5          CV-Online lubab Kliendil Andmebaasile juurde pääseda üksnes tööhõivega seotud eesmärkidel. Klient teab ja kinnitab, et vastutava töötlejana vastutab ta täielikult igasuguste Andmebaasis olevate isikuandmete töötlemise eest mis tahes eesmärgil ja viisil, mida Klient on ette näinud.

 

6.6          Teenused: kui Klient soovib Teenustele juurdepääsu, siis juhul, kui Teenused koosnevad Reklaamiteenusest ja Andmebaasiteenusest, käsitatakse Reklaamiteenuse puhul Klienti vastutava töötlejana ja CV-Online’i volitatud töötlejana ning Andmebaasiteenuse puhul kumbagi teineteisest sõltumatu vastutava töötlejana. Nimetatud teenuste eesmärgid ja ulatus on määratletud Kasutustingimuste punktides 6.1.1 ja 6.1.2.

6.7          Punktides 6.1.1–6.1.3 nimetatud Teenuste kontekstis peab Klient vastutava töötlejana tagama, et ta täidab asjaomaste tööotsijate suhtes kõiki vajalikke andmekaitsenormidest tulenevaid teavitus- ja muid nõudeid, sealhulgas nõuet tagada, et Kliendil oleksid tööotsija isikuandmete töötlemiseks olemas asjakohased õiguslikud alused.

7              CV-ONLINE’I KUI VOLITATUD TÖÖTLEJA KOHUSTUSED

7.1          Seda punkti kohaldatakse üksnes Reklaamiteenuste osutamisele (eraldi või Teenuste osana) CV-Online’i poolt.

7.1.1      Kui CV-Online tegutseb Reklaamiteenusega seoses volitatud töötlejana, on CV-Online kohustatud:

7.1.1.1   töötlema isikuandmeid üksnes vastutava töötleja nimel, Kliendilt saadud mõistlike juhiste alusel, kooskõlas andmekaitsenormide ja Kasutustingimustega ning Teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses;

7.1.1.2   töötlema isikuandmeid ainult vastutava töötleja dokumenteeritud juhiste alusel. See puudutab ka isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele või rahvusvahelisele organisatsioonile, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Euroopa Liidu või Eesti õigusaktide alusel, mida vastutavale töötlejale kohaldatakse. Sellisel juhul teavitab volitatud töötleja vastutavat töötlejat sellisest seaduslikust nõudest viivitamatult enne töötlemist, välja arvatud juhul, kui seaduse kohaselt on sellist teavet keelatud edastada olulise avaliku huvi kaitsmise eesmärgil;

7.1.1.3   edastama isikuandmeid kolmandatesse riikidesse üksnes tingimusel, et kohaldatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu on sätestatud Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46;

7.1.1.4   tagama, et isikuandmeid töötlema volitatud isikud on kohustunud järgima konfidentsiaalsusnõudeid või et neile on seadusega pandud asjakohane konfidentsiaalsuskohustus;

7.1.1.5   kohaldama kõiki mõistlikke turvameetmeid, mida nõuavad andmekaitsenormid, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 32 sätestatud meetmete maksimaalset taset;

7.1.1.6   sobivaid tehnilisi ja korraldusmeetmeid kasutades aitama vastutaval töötlejal täita kohustust vastata andmekaitsenormides, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmääruse III peatükis sätestatud taotlustele andmesubjektide õiguste teostamiseks;

7.1.1.7   aitama vastutaval töötlejal tagada andmekaitsenormides, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 32–36 sätestatud kohustuste täitmist niivõrd, kuivõrd see on võimalik ja mitte ebamõistlikult koormav;

7.1.1.8   kui Reklaamiteenuse funktsioonid ei võimalda Kliendil isikuandmeid kustutada, rahuldama Reklaamiteenuse osutamise perioodil kõiki Kliendi mõistlikke taotlusi sellise kustutamise lihtsustamiseks niivõrd, kuivõrd see on võimalik, arvestades Reklaamiteenuse olemust ja funktsioone ning tingimusel, et kohaldatavad õigusaktid ei nõua selliste andmete säilitamist. Klient peab arvesse võtma, et CV-Online säilitab isikuandmeid kolme aasta jooksul pärast asjaomase Reklaamiteenuse osutamise lõppu;

7.1.1.9   tegema vastutavale töötlejale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik selleks, et tõendada Kasutustingimustes ja andmekaitsenormides sätestatud kohustuste täitmist, ning aitama vastutaval töötlejal või tema volitatud audiitoril teha auditeid, sealhulgas kontrolle. Klient katab eelnimetatud auditiga seotud kulud ja teavitab CV-Online’i auditist ette vähemalt 20 tööpäeva.

7.1.2      CV-Online peab Klienti teavitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul pärast seda, kui:

7.1.2.1   ta saab teada isikuandmetega seotud rikkumisest või

7.1.2.2   tema hinnangul rikub Kliendilt saadud juhis andmekaitsenorme.

7.1.3      CV-Online’il on õigus kaasata teisi volitatud töötlejaid ilma Kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta. CV-Online kohustub Kliendile avaldama volitatud töötlejate nimed, kui Klient seda nõuab. Kui CV-Online kaasab teise volitatud töötleja, peab ta:

7.1.3.1   kasutama vaid selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab andmekaitsenormide nõuetele ning tagab andmesubjekti õiguste kaitse;

7.1.3.2   tegema mõistlikke pingutusi kohustamaks sellist volitatud töötlejat lepingu sõlmimise abil täitma neis Kasutustingimustes kokkulepitud kohustustega võrdväärseid kohustusi.

7.2          CV-Online on Reklaamiteenuste osutamisel volitatud töötlejana teadlik, et vastutab täielikult kaasatud volitatud töötleja(te) tegevuse ja tegevusetuse eest, sealhulgas juhul, kui volitatud töötleja rikub andmekaitsenorme.

7.3          CV-Online on Reklaamiteenuste osutamisel volitatud töötlejana teadlik, et Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõikes 10 on sätestatud, et kui volitatud töötleja ületab siinsetes Kasutustingimustes antud volitusi ja töötleb isikuandmeid muudel eesmärkidel, siis loetakse volitatud töötleja selle töötlemise suhtes vastutavaks töötlejaks.

8              POOLTE VASTUTUS

8.1          CV-Online’il on õigus Teenuste osutamine lõpetada ilma ette teatamata ja Kliendile Teenuste eest makstud tasu hüvitamata, kui Klient on Kasutustingimusi rikkunud ega ole suutnud rikkumist kõrvaldada kümne tööpäeva jooksul alates CV-Online’ilt e-posti teel hoiatuse saamisest.

8.2          Kliendil on õigus olenemata põhjusest igal ajal Teenuste edasisest kasutamisest loobuda, teatades sellest CV-Online’ile e-posti teel. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda Teenuste eest makstud tasu tagastamist.

8.3          Klient vastutab Kasutustingimuste rikkumisega CV-Online’ile tekitatud kahju eest.

8.4          CV-Online ei vastuta Andmebaasi sisestatud andmete täpsuse ja sisu ega Kliendile Andmebaasis sisalduvate andmete kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest. Klient astub tööotsijaga lepingueelsetesse läbirääkimistesse ning sõlmib temaga lepingu iseseisvalt CV-Online’i vahenduseta.

8.5          Kummalgi Poolel on vastutava töötlejana tegutsedes teise Poole ees vastutus igasuguse kahju eest, mille ta on isikuandmete töötlemisega seoses teisele Poolele tekitanud ning mis tuleneb andmekaitsenormide rikkumisest ja andmesubjektide esitatud nõuetest. CV-Online vastutab volitatud töötlejana üksnes otsese rahalise kahju eest ega vastuta majandusliku kahju (saamata jäänud tulu), kaudse kahju või muu kahju eest, mis tuleneb andmekaitsenormide rikkumisest tema enda tegevuse või tegevusetuse tõttu.

9              LÕPPSÄTTED

9.1          Pärast Teenuse kasutamistähtaja lõppu ei ole Kliendil võimalik Teenust kasutada, ent talle jääb alles juurdepääs tema enda poolt Andmebaasi sisestatud teabele (Kuulutused ja kandideerijatele saadetud kirjad).

9.2          Juhul kui Kasutustingimused näevad ette CV-Online’i teavitamise e-posti teel, saadab Klient sellised teated CV-Online’i määratud kliendihalduri e-posti aadressile ja e-kirja koopia aadressile info@cv.ee.

9.3          Pooled püüavad lahendada oma kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt.