Edasi kasutamisteks palun nõustuge tingimustega, selleks on nupp tingimuste lõpus

TINGIMUSED REGISTREERITUD TÖÖANDJATELE

1 MÕISTED

1.1 CV-Online – CV-Online Estonia OÜ (registrikood 10166144, aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317, Eesti Vabariik).
1.2 Klient – juriidiline isik, kes tellib Teenuseid.
1.3 Lepinguosalised – CV-Online ja Klient.
1.4 Andmebaas – veebilehel www.cv.ee asuv CV-Online’i andmebaas, mis sisaldab tööpakkumis- ja tööotsimise kuulutusi, CV-sid ning muud tööhõivega seonduvat teavet.
1.5 Juurdepääsuandmed – Andmebaasile ligipääsuks vajalik CV-Online poolt Kliendile edastatav kasutajanimi ja parool.
1.6 Kasutustingimused või Tingimused – käesolevad CV-Online’i Andmebaasi kasutamise tingimused registreeritud tööandjatele.
1.7 Kuulutus – Kliendi tööpakkumise reklaam, mis avaldatakse Andmebaasis.
1.8 Teenused – veebilehel www.cv.ee jaotuse „Tööandja“ alajaotuses „Teenused“ kirjeldatud tööandjale suunatud teenused, mida CV-Online Kliendile osutab ja mille eest Klient tasub CV-Online’ile vastavalt samas jaotuses toodud tasumääradele.

2 KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Kui Klient on tellitud Teenuste eest tasunud, või on CV-Online otsustanud avada Kliendile Teenuse krediidi alusel, saab ta CV-Online’ilt oma e-postile teabe Andmebaasi juurdepääsuõiguse aktiveerimise kohta ning Juurdepääsuandmed, mis tagavad talle Teenuse kasutamise võimaluse vastava Teenuse kirjelduses nimetatud aja jooksul.
2.2 Kliendil on õigus teha oma Juurdepääsuandmed kättesaadavaks üksnes volitatud kontaktisikute tellitud Teenuste kasutamise eesmärgil, näiteks oma töötajatele, kelle läbi Klient Teenuseid kasutab.
2.3 Klient vastutab oma Juurdepääsuandmete hoidmise eest kolmandatele isikutele ligipääsmatuna. Kui Kliendil on tekkinud kahtlus, et Juurdepääsuandmed on saanud kolmandatele isikutele kättesaadavaks, on ta kohustatud sellest viivitamatult teatama CV-Online’i e-posti teel. Sel juhul tühistab CV-Online Kliendi senised ning väljastab uued Juurdepääsuandmed. Nimetatud teave saadetakse kirjalikult Kliendi poolt registreerimisel esitatud e-posti aadressile või edastatakse muul Kliendiga e-posti teel kokku lepitud viisil.
2.4 Klient teatab CV-Online’ile e-posti teel 3 tööpäeva jooksul Kliendi kontaktisiku muutumisest, märkides, millisest kuupäevast alates ei ole senisel kontaktisikul enam volitusi Kliendi nimel Andmebaasile juurdepääsuks, samuti uue kontaktisiku nime, märkides, millisest kuupäevast alates omandab uus kontaktisik volitused Kliendi nimel Andmebaasile juurdepääsuks, lisaks uue kontaktisiku ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning kontakttelefoni. Pärast Kliendilt teate saamist sulgeb CV-Online Kliendi poolt nimetatud päeval senised Juurdepääsuandmed ning edastab uuele kontaktisikule uued Juurdepääsuandmed, saates need Kliendi uue kontaktisiku e-posti aadressile.
2.5 Klient kasutab Andmebaasist saadud teavet üksnes enda vajadusteks töötajate leidmise eesmärgil ning ei edasta seda ega osa sellest kolmandatele isikutele CV-Online’i kirjaliku loata. Erandiks on personaliotsingufirmad, kellel on töövahendusteenuse pakkumise eesmärgil lubatud edastada informatsiooni oma lepingulistele klientidele. Personaliotsingu firmad peavad tagama, et nende kliendid kasutavad tööotsijate andmeid ainult Tööandja tingimustes toodud eesmärkidel ja ulatuses ning on kohustatud rakendama samaväärseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tööotsijate isikuandmete kaitseks nagu Tingimustes ette nähtud.
2.6 Kliendil ei ole lubatud teha toiminguid, mis on suunatud Andmebaasi täielikule või osalisele kopeerimisele või kahjustamisele või selle töö häirimisele, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes arvutiprogrammide (rakenduste, skriptide, käsurealiidese kaudu tehtavate päringute vms) abil.
2.7 Ühe Kuulutusega saab Klient teha ainult ühe tööpakkumise. Kuulutus peab vastama õigusaktide nõuetele ning sisaldama täpset ja usaldusväärset teavet, mis vastab ühiskonnas omaksvõetud eetika- ja moraalinormidele. Klient vastutab Kuulutuse sisu eest.
2.8 Kuulutus peab sisaldama ainult Kliendi kontaktteavet. Kolmandate isikute kontaktteabe paigutamine Kuulutusse on lubatud ainult eelneval e-posti teel sõlmitud või kirjalikul kokkuleppel CV-Online’iga.
2.9 Kuulutus ei tohi sisaldada tööandja e-maili aadressi – s.t. kandideerimine peab kuulutuste puhul toimuma CV-Online’i süsteemi kaudu.
2.10 Klient volitab CV-Online’i kontrollima Kuulutuste ja neis sisalduva teabe avaldamist Kliendi poolt mitte kontrollitavates infokanalites. CV-Online’i käesolevas punktis ettenähtud volitused ei piira Kliendi õigusi, st Kliendil on õigus iseseisvalt või esindajate kaudu avaldada Kuulutusi ja neis sisalduvat teavet ka teistes infoallikates. Kuulutuste ja neis sisalduva teabe ebaseadusliku kopeerimise, avaldamise või muul moel õigustamata isikutele kättesaadavaks muutmise korral infoallikates, mille pidajaks ei ole CV-Online ega tema äripartnereid, volitab Klient CV-Online’i võtma vajadusel kõiki seaduslikke meetmeid ebaseadusliku kasutamise ja Andmebaasis sisalduva teabe avaldamise lõpetamiseks.
2.11 Kliendil on õigus tellida igal ajal täiendavaid Teenuseid, sealhulgas pikendada juurdepääsuperioodi Andmebaasile ja/või suurendada sisestatavate Kuulutuste arvu.
2.12 Klient kohustub tagama Andmebaasis sisalduvate isikuandmete (kandidaatide andmed) töötlemise (mh kandidaatide andmetega tutvumine, nende salvestamine, säilitamine, andmete kasutamine ühenduse võtmiseks jm) kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Klient hoiab Andmebaasist saadud info, sh isikuandmed, konfidentsiaalsena ning võib neid kasutada ainult kandidaadiga ühenduse võtmiseks ning võimalikesse lepingueelsetesse läbirääkimistesse astumisse otsustamise ja võimaliku tööle värbamise eesmärgil. Klient tagab, et nimetatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib ka Kliendi töötajate ja lepingupartnerite suhtes, kes on volitatud kandidaatide isikuandmeid töötlema.
2.13 Klient kohustub Andmebaasis sisalduvate kandidaatide isikuandmete töötlemisel rakendama õigusaktidest tulenevaid vastavaid asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Juhul, kui Klient edastab kandidaatide isikuandmeid all-töötlejatele, tagab Klient, et sellised all-töötlejad töötlevad kandidaatide isikuandmeid ainult Kasutustingimustes toodud eesmärkidel ja ulatuses ning on kohustatud rakendama Tingimustes tooduga samaväärseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
2.14 Klient on vajadusel kohustatud tegema CV-Online’iga igakülgset koostööd võimalike isikuandmekaitsealaste rikkumiste likvideerimiseks ja rikkumisest tulenevate kohustuste täitmiseks vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, mh kohustub Klient vajadusel teavitama järelevalveasutust ja tööotsijaid tööotsijate isikuandmetega seotud rikkumistest.
2.15 Pärast Teenuse kehtiva tellimusperioodi lõppu ei ole Kliendil lubatud tööotsijate andmete edasine kasutamine. Klient garanteerib ja tagab, et salvestatud või talletatud tööotsijate andmed ja nende mistahes vormis koopiad kustutatakse Kliendi süsteemist ning kõigi Kliendi all-töötlejate süsteemidest.
2.16 Klient hüvitab CV-Online’ile kogu Andmebaasis sisalduvate isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisega tekitatud kahju, sealhulgas, kuid mitte ainult kõik summad, mida CV-Online on pidanud maksma andmesubjektidele, kolmandatele isikutele ja asutustele kahju hüvitiste ja leppe- või väärteotrahvidena või muul viisil või alusel seoses sellega, et Klient ei järginud käesolevates tingimustes ja seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

3 CV-ONLINE’I ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 CV-Online kohustub tagama Kliendi valitud Teenuste osutamise Kliendile vastavalt selliste Teenuste kirjelduses toodud tingimustele pärast tasu laekumist Kliendilt.
3.2 Teenuste kasutamiseks saadab CV-Online Kliendi Andmebaasis registreeritud e-posti aadressile teate Andmebaasile juurdepääsu aktiveerimisest, mille abil Klient saab endale Juurdepääsuandmed.
3.3 CV-Online kohustub tagama Andmebaasi katkematu töö ja sellesse sisestatud teabe kättesaadavuse Internetis 24 tundi ööpäevas. Kui juurdepääs Andmebaasile on häiritud CV-Online’i (sealhulgas selle töötajate, töövõtjate ja/või alltöövõtjate) tegevuse või tegevusetuse tõttu, pikendab CV-Online Kliendi palvel Teenuse kasutamise aega aja võrra, mille jooksul Teenuste kasutamine oli häiritud. Kui CV-Online näeb ette, et Teenuste kasutamine võib olla häiritud, hoiatab ta sellest õigel ajal Kliendi kontaktisikut.
3.4 CV-Online’il on õigus nõuda Kliendilt Andmebaasi sisestatud Kuulutuse maha võtmist, kui see sisaldab teavet, mis on vastuolus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Kui Klient ei tee Kuulutusse vastavaid parandusi 2 tööpäeva jooksul, on CV-Online’il õigus Kuulutus Andmebaasist eemaldada. CV-Online ei vastuta sellise eemaldamisega Kliendile tekitatud kahju eest. Samuti on CV-Online’il õigus ühepoolselt eemaldada kuulutused, mis ei ole tööpakkumiskuulutused ning sellised tööpakkumiskuulutused, mis ei ole kooskõlas kehtivate õigus- ja moraalinormidega või on läbinähtavalt seotud inimõiguste rikkumiseni viivate tegevustega (inimkaubandus, orjastamine jms.)
3.5 CV-Online’il on õigus muuta Andmebaasi protseduure ja menüü struktuuri Klienti ette hoiatamata.
3.6 Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad CV-Online’ile. Klient võib Andmebaasis sisalduvat infot kasutada vaid Kliendi poolt tellitud Teenuse kirjelduses näidatud ulatuses Teenuse kasutamise eesmärgil.. Kliendil ei teki Andmebaasi mistahes viisil (mh Teenuse kasutamise eesmärgil) kasutamisel autoriõigusi Andmebaasi käigus hoidmiseks vajalikule tarkvarale.
3.7 CV-Online’il on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatustest ning tehes uued tingimused kättesaadavaks lehel www.cv.ee vähemalt 5 päeva enne muudatuste jõustumist. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt enne nende jõustumist Kliendi poolt tellitud Teenuste suhtes välja arvatud juhtudel, kui see tuleneb seadustest või Euroopa Liidu andmekaitsealastest aktidest.

4 LEPINGUOSALISTE VASTUTUS

4.1 CV-Online’il on õigus lõpetada ühepoolselt ette teatamata Teenuste osutamine tagastamata Kliendile Teenuste eest makstud tasu, kui Klient on rikkunud käesolevaid Tingimusi ega ole rikkumist kõrvaldanud 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise hoiatuse saamisest CV-Online’ilt e-posti teel.
4.2 Kliendil on õigus sõltumata põhjusest igal ajal Teenuste edasisest kasutamisest loobuda, teatades sellest CV-Online’ile e-posti teel. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda tellitud Teenuste eest makstud tasu tagastamist.
4.3 Klient vastutab käesolevate tingimuste rikkumisega CV-Online’ile tekitatud kahju eest.
4.4 CV-Online ei vastuta Andmebaasi sisestatud teabe täpsuse ja sisu ega Kliendile Andmebaasis sisalduva teabe kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest. Klient astub tööotsijaga lepingueelsetesse läbirääkimistesse ning sõlmib temaga lepingu iseseisvalt CV-Online’i vahenduseta.

5 LÕPPSÄTTED

5.1 Pärast Teenuse kasutamistähtaja lõppu ei ole Kliendil võimalik vastavat Teenust kasutada, ent talle jääb alles juurdepääs tema enda sisestatud teabele (Kuulutused ja kandidaatidele saadetud kirjad).
5.2 Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette CV-Online’i teavitamise e-posti teel, saadab Klient sellised teated oma CV-Online’i poolt määratud kliendihalduri e-posti aadressile koos koopiaga aadressile info@cv.ee.
5.3 Lepinguosalised püüavad lahendada kõik oma kohustuste täitmise käigus tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

TINGIMUSED REGISTREERITUD TÖÖOTSIJATELE

1 MÕISTED

1.1 CV-Online – CV-Online Estonia OÜ (registrikood 10166144, aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317, Eesti Vabariik).
1.2 Andmebaas – veebilehel www.cv.ee asuv CV-Online’i andmebaas, mis sisaldab tööpakkumis- ja tööotsimiskuulutusi ning muud tööhõivega seonduvat teavet.
1.3 Kasutaja – käesolevate tingimustega nõustunud ja Andmebaasis registreerunud ning kasutajakonto loonud füüsiline isik.
1.4 Kasutajaandmed – kõik Kasutaja poolt Andmebaasi sisestatud Kasutajat puudutavad andmed, muuhulgas registreerimisankeedis, Andmebaasi CV-ankeedis sisestatud andmed ja muud andmed, mida CV-Online Kasutaja kohta töötleb. Kasutajaandmed on isikuandmed isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2016/679 tähenduses.
1.5 Kasutustingimused või Tingimused – käesolevad CV-Online’i Andmebaasi kasutamise tingimused registreeritud tööotsijatele.
1.6 Andmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab Andmebaasi, k.a. endale või ka oma klientidele, töötajate otsimiseks ja valimiseks või muid CV-Online’i poolt Portaali kaudu tööandjatele pakutavaid teenuseid ja kellele CV-Online sel eesmärgil edastab või teeb võimalikuks ligipääsu Kasutaja Kasutajaandmetele kooskõlas Kasutustingimustega.
1.7 Lepinguosalised – CV-Online ja Kasutaja.
1.8 Teenused – kõik veebilehel www.cv.ee jaotuse „Tööotsijale“ alajaotustes kirjeldatud tööotsijale suunatud CV-Online’i teenused. Töövahendusteenused (mh võimalus lisada Andmebaasi Kasutaja CV, otsida ja saada sobivaid tööpakkumisi oma e-postile, osaleda konkurssidel jms) on Kasutajale tasuta. Lisateenuste – konsultatsiooni, testimiste, reklaamimine jms eest kohustub Kasutaja maksma CV-Online’ile tasu vastava Teenuse kirjelduses toodud summas ja tingimustel.
1.9 Juurdepääsuandmed – Kasutaja poolt Kasutajaks registreerumisel valitud või Kasutaja poolt Andmebaasis hiljem muudetud kasutajanimi ja parool.
1.10 Portaal – CV-Online’i poolt hallatav tööotsijate ja tööpakkujate vahendamisega seotud teenuste osutamiseks loodud keskkond aadressil www.cv.ee.

2 KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Peale registreerimisvormi täitmist ja käesolevate Tingimustega nõustumist saab Kasutaja Teenuste kasutamiseks ligipääsu Andmebaasile Juurdepääsuandmete kaudu.
2.2 Kasutaja kohustub hoidma Juurdepääsuandmeid konfidentsiaalsena ning mitte avaldama neid ühelegi isikule. Kasutaja vastutab täielikult Juurdepääsuandmete kasutamise eest.
2.3 Kui Kasutaja on Juurdepääsuandmed unustanud või tal on tekkinud kahtlus, et Juurdepääsuandmed on muutunud kolmandatele isikutele kättesaadavaks, peab Kasutaja viivitamatult muutma oma Juurdepääsuandmed oma kasutajakonto kaudu Andmebaasis või teatama juhtunust CV-Online’ile e-posti või telefoni teel, misjärel CV-Online muudab Juurdepääsuandmed Kasutaja eest.
2.4 Kasutaja on kohustatud Andmebaasi sisestama ainult õiged ja täpsed Kasutajaandmed, mis ei sisalda ebaõiget või eksitavat teavet tema hariduse, töökogemuse ja iseloomuomaduste kohta. Kasutaja vastutab tema poolt esitatud Kasutajaandmete ebaõigsuse, ebatäpsuse või mittetäielikkuse tagajärjel CV-Online’ile ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
2.5 Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad CV-Online’ile. Kasutaja ei omanda Andmebaasi ja Teenuste kasutamisel õigusi Andmebaasile või selle osadele. Kasutaja võib Andmebaasis sisalduvat infot kasutada tööpakkumistes toodud kontaktandmete kaudu tööpakkujatega heauskseks ühenduse võtmiseks tööle kandideerimise eesmärgil. Kasutajal ei ole õigust teha Andmebaasist või selle osadest muid väljavõtteid või koopiaid ega Andmebaasi muul viisil kasutada, samuti Andmebaasi kahjustada või selle tööd häirida. Kasutajal ei teki Andmebaasi mistahes viisil (mh Teenuse kasutamise eesmärgil) kasutamisel autoriõigusi Andmebaasi käigus hoidmiseks vajalikule tarkvarale.
2.6 Kasutajal on õigus täiendada, parandada ja asendada tema poolt Andmebaasi sisestatud Kasutajaandmeid ning otsustada nende kättesaadavuse üle Andmete saajatele (õigus muuta Kasutajaandmete staatust, st muuta neid aktiivseks, passiivseks või blokeerida). Aktiivsed CV-d on tasulise teenuse tellinud tööandjatele nähtavad CV-de otsingust: http://www.cv.ee/otsingud/adv_search.php?page=new. Seejuures aga ei ole tööandjatel võimalik otsida inimest nime alusel. Passiivsete CV-de puhul on peidetud inimese kontaktandmed nagu nimi, telefoni number ja e-mail. Blokeeritud kasutate CV-d on nähtavad kasutajatele endile, kuid CV-de otsingust välja ei tule. Kasutajakonto kustutamiseks peab Kasutaja saatma sellesisulise taotluse e-mailile info@cv.ee. CV-Online kustutab kasutajakonto hiljemalt 7 päeva jooksul Kasutajalt vastava taotluse saamisest.
2.7 Lisaks punktis 2.6 nimetatule on Kasutajal järgnevad õigused:
2.7.1 taotleda CV-Online’ilt informatsiooni, milliseid Kasutajaandmeid CV-Online tema kohta töötleb;
2.7.2 taotleda Kasutajaandmete täiendamist, parandamist või asendamist, kui Kasutajal ei ole ise võimalik neid õigusi teostada punktis 2.6 määratud viisil;
2.7.3 taotleda Kasutajaandmete kustutamist ja edasise töötlemise lõpetamist;
2.7.4 taotleda Kasutajaandmete töötlemise piiramist;
2.7.5 esitada vastuväiteid Kasutajaandmete töötlemisele;
2.7.6 esitada kaebuseid Kasutajaandmete töötlemise osas vastavale järelevalveasutusele;
2.7.7 realiseerida õigust Kasutajaandmete ülekandmisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2016/679 Artiklile 20.

3 CV-ONLINE’I ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Kasutaja poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku CV-Online poolt www.cv.ee lehel „küpsiste“ kasutamiseks eesmärgiga Teenust isikustada ja aidata kaasa Kasutajale parema Teenuse osutamisele.
3.2 CV-Online võimaldab Kasutajale Teenuste kasutamist vastavalt käesolevates tingimustes ja Portaalis sätestatule alates Kasutaja registreerumisest Portaalis.
3.3 Kasutaja Kasutajaandmete töötlemine toimub Kasutustingimuste, kui Kasutaja ja CV-Online’i vahel sõlmitud lepingu, alusel, nende täitmiseks ja neis ette nähtud ulatuses. Teatud Kasutajaandmete töötlemine, vastavalt osutatavale Teenusele, toimub ka CV-Online’i seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks raamatupidamise seaduses sätestatud ulatuses. CV-Online tegutseb tööotsijate Kasutajaandmete töötlemise suhtes andmete vastutava töötlejana. Vastava teemaga seonduvaks infovahetuseks kirjutage CV-Online’i e-maili aadressil: andmekaitse@cv.ee
3.4 CV-Online juhib tähelepanu, et Kasutajaandmete esitamine on Kasutustingimustest tulenev kohustus ning nende esitamata jätmine või nende töötlemise lõpetamise või piiramise nõudmine võib teha CV-Online’ile võimatuks Kasutajale Teenuste osutamise vastavalt Kasutustingimustele. Juhul, kui Kasutaja sellise nõude oma Kasutajaandmete töötlemise osas esitab, on CV-Online’il õigus lõpetada Kasutajale Teenuste osutamine ning kustutada kasutaja konto koos kõigi sellega seotud andmetega. Sel puhul võib ka Kasutaja taotleda enda kasutajakonto ja kõigi sellega seotud info kustutamist CV-Online’ist.
3.5 CV-Online töötleb (sealhulgas kogub, säilitab, salvestab, korrastab, jaotab, ühendab, kasutab, kustutab, teeb kättesaadavaks Andmete saajatele jne) Kasutaja poolt Portaalis registreerumisel esitatud ja Andmebaasi sisestatud Kasutaja Kasutajaandmeid Kasutajale Teenuste osutamise eesmärgil, samuti juhul, kui see on vajalik CV-Online’i seadusega ette nähtud kohustuste täitmiseks või CV-Online’i õigustatud huvide kaitseks.
3.6 CV-Online ei edasta Kasutajaandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud:
3.6.1 Andmete saajatele nendega sõlmitud lepingute täitmiseks või nende täitmise tagamiseks;
3.6.2 Kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, keda CV-Online kasutab Kasutajale Teenuste pakkumisteks ja Teenuste pakkumiste tagamiseks.
3.7 Punktis 3.6 nimetatud isikute näol on tegemist Kasutajaandmete volitatud töötlejatega. Nimekiri punktides 3.6.1 ja 3.6.2 nimetatud volitatud töötlejatest on kättesaadav veebiaadressilt: http://www.cv.ee/firmad.
3.8 Kui CV-Online’il on põhjust arvata, et Andmebaasi sisestatud Kasutaja Kasutajaandmed on vigased, ekslikud või ei vasta üldtunnustatud moraalinormidele, on CV-Online’il õigus sisestatud andmed Andmebaasist kustutada.
3.9 Juhul, kui Kasutaja valib Portaalis valiku „CV nähtavus prooviotsingus“, siis on CV-Online’il õigus teha Kasutaja CV-d kättesaadavaks kõikidele Portaali külastajatele eesmärgiga teostada Andmebaasis prooviotsing, sealhulgas eemaldab CV-Online eelnimetatud juhul CV-lt Kasutaja nime ning töökohtade andmed.
3.10 CV-Online ei ole Andmete saaja volitatud esindaja ega agent, seepärast ei vastuta CV-Online kahju eest, mis võib Kasutajale tekkida Portaali kaudu töö otsimise või töökonkurssidel osalemise käigus. Kasutaja astub Andmete saajaga lepingueelsetesse läbirääkimistesse ning sõlmib Andmete saajaga töölepingu iseseisvalt CV-Online’i vahenduseta ja CV-Online ei vastuta Andmete saaja poolt Kasutajale antud lubaduste või töölepingu tingimuste täitmise eest.
3.11 CV-Online ei taga Kasutajale Portaali kaudu töö leidmist ega kohustu sel eesmärgil suhtlema isikutega, kes vajavad töötajaid.
3.12 CV-Online ei vastuta Andmete saajale kättesaadavaks tehtud Kasutaja Kasutajaandmete ebaseadusliku ja sanktsioneerimata kasutamise eest, samuti selliste andmete konfidentsiaalsuse eest, kui konfidentsiaalsuse peab tagama Andmete saaja.
3.13 Juhul, kui Kasutaja on Portaali registreerumisel sellekohase nõusoleku andnud, on CV-Online’il õigus teavitada Kasutajat enda ja oma äripartnerite teenustest, võimalustest ning uudistest Portaali registreerumisel sisestatud e-posti aadressil.
3.14 CV-Online’il on õigus teavitada Kasutajat e-posti teel uutest tööpakkumistest, mis vastavad Kasutaja CV-s nimetatud tingimustele.
3.15 CV-Online’il on õigus viia Andmebaas, sh selles sisalduvad Kasutajaandmed, välisriigis asuvasse serverisse. Sellisel juhul jääb andmete vastutavaks töötlejaks ikka CV-Online.
3.16 CV-Online säilitab Kasutajaandmeid kogu Teenuste osutamise perioodi vältel ja seni kuni Kasutaja kasutajakonto ei ole kustutatud vastavalt punktile 2.6. Kasutajaandmeid, mis on konkreetselt seotud Kasutaja poolt Teenuse vahendusel tehtud kandideerimistega, säilitab CV-Online 1 aasta.
3.17 Lisaks punktis 3.16 sätestatule on CV-Online’il õigus Kasutajaandmeid säilitada ka sellisel ajaperioodil pärast kasutajakonto sulgemist, mil see on põhjendatud CV-Online’i Kasutustingimustest või seadusest või muust otsekohalduvast õigusaktist tulenevate õiguste kaitsmise eesmärgil, eeskätt võimalike nõuete aegumistähtaegade jooksul.
3.18 CV-Online’il on õigus muuta Andmebaasi protseduure ja menüü struktuuri Kasutajat ette hoiatamata.
3.19 CV-Online’il on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatustest ning tehes uued tingimused kättesaadavaks lehel www.cv.ee vähemalt 5 päeva enne muudatuste jõustumist. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt enne nende jõustumist Kasutaja poolt tellitud Teenuste suhtes.

4 LEPINGUOSALISTE VASTUTUS

4.1 CV-Online’il on õigus lõpetada ühepoolselt ette teatamata Teenuste osutamine tagastamata Kasutajale Teenuste eest makstud tasu, kui Kasutaja on rikkunud käesolevaid tingimusi ega ole rikkumist kõrvaldanud 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise hoiatuse saamisest CV-Online’ilt e-posti teel.
4.2 Kasutajal on õigus sõltumata põhjusest igal ajal Teenuste edasisest kasutamisest loobuda, teatades sellest CV-Online’ile e-posti teel. Sellisel juhul ei ole Kasutajal õigust nõuda tellitud Teenuste eest makstud tasu tagastamist.
4.3 Kasutaja vastutab käesolevate tingimuste rikkumisega CV-Online’ile tekitatud kahju eest.
4.4 CV-Online ei vastuta Andmebaasi sisestatud teabe täpsuse ja sisu ega Kasutajale Andmebaasis sisalduva teabe kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest.

5 LÕPPSÄTTED

5.1 Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette CV-Online’i teavitamise e-posti teel, saadab Kasutaja sellised teated e-posti aadressile info@cv.ee.
5.2 Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette CV-Online’i teavitamise telefoni teel, edastab Kasutaja sellised teated numbril 6 990 555.

Lepinguosalised püüavad lahendada kõik oma kohustuste täitmise käigus tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.